Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της KQS Analytics!


Στατιστικές αναλύσεις ερωτηματολογίων
Δημιουργία και διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών αγοράς/ κοινής γνώμης

Υπηρεσίες

Εξειδικευόμαστε στις στατιστικές αναλύσεις ερωτηματολογίων

Αναλαμβάνουμε πλήρεις στατιστικές αναλύσεις ερωτηματολογίων, των οποίων τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα και αξιοπιστία. 

Δειγματοληπτικές έρευνες

Αναλαμβάνουμε την διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών αγοράς με χρήση ερωτηματολογίων, για ζητήματα που σας απασχολούν παρέχοντας απόλυτη εγκυρότητα και αξιοπιστία στα αποτελέσματα της έρευνας.

Δημιουργία ερωτηματολογίου

Δημιουργούμε αποτελεσματικά ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, με στόχο τη βέλτιστη διερεύνηση των ερευνητικών σας στόχων και τη συγκέντρωση χρήσιμης και αποδοτικής πληροφορίας.

Δειγματοληψία

Κατά τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών, η συλλογή του δείγματος επιτυγχάνεται με τη χρήση ποικίλων δειγματοληπτικών μεθόδων, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες δειγματοληπτικής θεωρίας,  προσαρμοσμένες πάντα στο κοινό ενδιαφέροντος της έρευνας

Στατιστική ανάλυση δεδομένων

Η στατιστική επεξεργασία των συλλεγμένων δεδομένων γίνεται με τη χρήση βασικών και προχωρημένων στατιστικών μεθόδων οι οποίες οδηγούν στη βέλτιστη διερεύνηση των ερευνητικών στόχων δίνοντας σημαντικές απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας. Παραχώρηση δεδομένων
ερωτηματολογίου για επεξεργασία


Στις υπηρεσίες της εταιρείας μας παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης των δεδομένων ερωτηματολογίου που έχετε συλλέξει προς εμάς, τηρώντας από τη πλευρά μας όλα τα πρωτόκολλα εχεμύθειας και εμπιστοσύνης, ζητώντας την επεξεργασία τους για τη διερεύνηση των επιθυμητών ερευνητικών στόχων.

Reporting


Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη χρήση των κατάλληλων γραφημάτων και πινάκων, παρέχοντας στον αναγνώστη όλη την απαραίτητη πληροφορία που συνδέεται με τη διερεύνηση των στόχων της εκάστοτε έρευνας.

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών (CSS)

Τι είναι μια έρευνας ικανοποίησης πελατών (Customer Satisfaction Survey-CSS) και ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που τη καθιστούν αναγκαία για μια επιχείρηση;

Η έρευνα ικανοποίησης πελατών είναι ένα είδος δειγματοληπτικής έρευνας, το οποίο έχει στόχο να εκτιμήσει, μεταξύ άλλων, τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών μας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες/ προϊόντα και την εξυπηρέτησή μας, καθώς και την πιστότητα που έχουν στην επιχείρησή μας. Ακόμη, μεταξύ άλλων, μπορεί να αναδείξει τους τομείς που χρειάζεται να βελτιωθούν μέσω ανάλυσης ανατροφοδότησης (feedback), καθώς και διερευνήσει προτεινόμενες προτάσεις για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και βελτίωσης/ τροποποίηση των υπαρχόντων. Διεθνείς έρευνες αποδεικνύουν ότι η ικανοποίηση των πελατών συνδέεται στατιστικά με την αύξηση των συναλλαγών και την ανάπτυξη του πελατολογίου (DDI;1997, Reuters;2005, IBM;2008, NRF;2008, YouGov;2008).


Είδη ερευνών

Ποιοτικές έρευνες

Διεξάγουμε για τους σκοπούς της έρευνάς σας, αποτελεσματικές ποιοτικές έρευνες πρωτογενούς φύσης, για τη  διερεύνηση και ανακάλυψη πτυχών, παραγόντων και  χαρακτηριστικών άμεσα σχετιζόμενα με τους ερευνητικούς στόχους σας.

Ποσοτικές έρευνες

Διεξάγουμε για τους σκοπούς της έρευνάς σας
αποτελεσματικές ποσοτικές έρευνες με χρήση ερωτηματολογίων, για τη ποσοτικοποίηση της πληροφορίας με χρήση προχωρημένων στατιστικών μεθόδων, για τη διερεύνηση των ερευνητικών σας στόχων.

Μεικτές έρευνες

Σχεδιάζουμε αποτελεσματικές έρευνες, οι οποίες προκύπτουν συνδυαστικά από την εκπόνηση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, παρουσιάζοντας μια ολιστική εικόνα για τη διερεύνηση των ερευνητικών σας στόχων.

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Ομάδες εστίασης / Focus Groups

Για τους σκοπούς της έρευνάς σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε, υπό αυστηρά πρωτόκολλα, ομάδες εστίασης, από συμμετέχοντες με συμβατά κριτήρια ως προς το περιεχόμενο της έρευνας. Δημιουργούνται διαδραστικές συζητήσεις για την συλλογή της κατάλληλης πληροφορίας και την ερμηνεία συμπεριφοράς. 

Συνεντεύξεις

Διεξάγουμε για τους σκοπούς της έρευνάς σας, διαδικτυακές και δια ζώσης συνεντεύξεις, σε συμμετέχοντες συμβατούς με το περιεχόμενο της έρευνας, καθώς και επεξεργαζόμαστε με τις κατάλληλες μεθόδους τα δεδομένα αυτά, για συλλογή πληροφορίας.

Δομημένα και ημιδομημένα
ερωτηματολόγια

Δημιουργούμε για εσάς αποτελεσματικά ερωτηματολόγια δομημένης και ημιδομημένης φύσης, με κατάλληλο περιεχόμενο για συλλογή
της βέλτιστης πληροφορίας.

Testimonials

Evangelos G.  

"I have collaborated with Mr. Ioannis Karagiotas, the founder of KQS Analytics, in the frame of research activities conducted by the Transport Systems Research Group of the Faculty of Engineering at the Aristotle University of Thessaloniki. His contributions concerned all phases of any questionnaire survey’s implementation process, starting from its design and sampling phase, and ending to the statistical analysis of the collected data and the conclusions’ drawing.
I was really impressed by his intelligence and creativity in dealing with certain challenges and overcoming limitations. His response to any request asked or action delegated was prompt and quick, while the outcome delivered by him was always of high quality. The depth of his knowledge in statistics and his ability to solve new inquiries arisen related to it, is indeed remarkable!"

Afrodite S. 

"Με τον ιδρυτή της KQS Analytics είχαμε εξαιρετική συνεργασία στην υλοποίηση δράσεων ενός ερευνητικού έργου στον τομέα των μεταφορών και της καινοτομίας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Συγκεκριμένα συνεργαστήκαμε στην διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας και στην στατιστική ανάλυση δεδομένων από ερωτηματολόγια ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η επικοινωνία ήταν επαγγελματική και οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα αποτελέσματα αξιόπιστα."

Adamantios S.

“Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με την συγκεκριμένη στατιστική εταιρία για έρευνα αγοράς και ικανοποίησης πελατών. Έμεινα ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ποιότητα της δουλειάς και την συνιστώ ανεπιφύλακτα για πάσης φύσεως στατιστικές αναλύσεις.”

Catherine K.

“Άριστη συνεργασία στην παροχή υπηρεσίας που είχα για θέμα δημιουργίας δειγματοληπτικής έρευνας και στατιστικής ανάλυσης ερωτηματολογίου, παρέχοντάς μου ένα επιθυμητό και άριστο αποτέλεσμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πλήρως ευχαριστημένη στην ανταπόκριση των απαιτήσεών μου. Σας προτείνω, λοιπόν, ανεπιφύλακτα την KQS Analytics!”

Bartosz W.

“Based on my personal experience I can highly recommend the services provided. High level of industry knowledge.”

Konstantinos K.

“I am extremely pleased with our cooperation. They paid a lot of attention to the data I asked them to analyze and even did extra work to meet my demands. I would totally recommend them to anyone looking for a responsible and reliable cooperation!”

Dimitrios S.

"Με την KQS Analytics συνεργαστήκαμε κατά την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων μιας επιστημονικής έρευνας. Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων της! Συστήνω την εταιρία, την οποία αποτελούν υπέροχοι και άξιοι άνθρωποι, με απόλυτη γνώση του αντικειμένου!"

Konstantinos T.

Άψογες υπηρεσίες σε θέματα στατιστικής ανάλυσης ερωτηματολογίων και μάλιστα με άμεση ανταπόκριση και ταχύτητα.

Evangelos K.

"I have cooperated with the firm’s founder for statistical data analysis purposes, and I can say that he is one of the most diligent professionals out there. Top-notch service quality overall and very reliable as well. Highly recommended!"

Stefanos K.

"Πλήρης καθοδήγηση και επεξήγηση των επιμέρους σταδίων της ανάλυσης, φιλική εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτελεσματικότητα!"


Σχετικά με εμάς

 

   Η KQS Analytics, αποτελεί μια στατιστική εταιρεία επιστημονικών αναλύσεων και ερευνών αγοράς, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου στατιστικές αναλύσεις για τα ζητήματα που τους αφορούν. Με έμφαση την διαρκή και άμεση επικοινωνία με τους πελάτες μας, βρισκόμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε για εσάς στατιστικές έρευνες που ικανοποιούν τις ανάγκες σας καθώς και να αναλύσουμε για εσάς τα δεδομένα σας (όπως ερωτηματολόγια και μετρήσεις) παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στατιστικά αποτελέσματα που αναδεικνύουν την αξία και ενισχύουν την αξιοπιστία της έρευνάς σας. Η εταιρεία μας, εκτός από την χρήση στατιστικών λογισμικών έχει αναπτύξει το δικό της λογισμικό ανάλυσης δεδομένων συνδυάζοντας καινοτόμες ιδέες και μεθόδους για την παραγωγή αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων. Με έμφαση στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση στους τομείς των μαθηματικών, της στατιστικής και της ανάλυσης Δεδομένων, είμαστε σε θέση να διεξάγουμε για εσάς στατιστικές αναλύσεις δειγματοληπτικής φύσης (αναλύσεις ερωτηματολογίων, έρευνα αγοράς, έρευνα ικανοποίησης πελατών και αξιολόγησης προϊόντων κ.α.) καθώς και αναλύσεις δεδομένων - μετρήσεων που ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων. 

   Οι αναλύσεις διεξάγονται από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό με άριστες μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των Μαθηματικών, της Στατιστικής και της Ανάλυσης Δεδομένων με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Η συνεχής μάθηση, η βελτίωση και η εξέλιξη των ικανοτήτων μας στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων αποτελεί ένα από τα ισχυρά χαρακτηριστικά μας ενισχύοντας έτσι το εύρος των δυνατοτήτων μας για παροχή στατιστικών αναλύσεων υψηλού επιπέδου. Η KQS Analytics για την δημοσίευση και την διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών κοινής γνώμης, βάση του Άρθ.3 Παρ. 8, Ν. 3603/2007 εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας της ICC/ ESOMAR


Φόρμα επικοινωνίας